CYFRY RZYMSKIE 

    Każdy wie co to są cyfry rzymskie. Tutaj znajdziecie kilka bardziej szczegółowych informacji.

    Cyfry rzymskie używane przez starożytnych Rzymian są pochodzenia etruskiego (około 500 r. przed naszą erą). Tylko ten system numeracji rozpowszechniony był w Europie do XIV wieku . Dzisiaj również ich używamy, ale rzadko, w szczególnych przypadkach: do numeracji wieków, tomów, ksiąg, rozdziałów, imion panujących władców. Do powszechnego użycia cyfr rzymskich w Europie doszło około 260r. p.n.e. Przetrwały do średniowiecza, kiedy zostały stopniowo wyparte przez cyfry arabskie, głównie ze względu na problemy rachunkowe..

    Rzymski zapis liczby, pozycyjny układ sekwencyjny rozwinięty z etruskiego zapisu liczb w antycznym Rzymie. Liczba przedstawiana jest tu jako suma liczb reprezentowanych przez symbole ustawione w kierunku ogólnie malej¹ącym w prawo, przy czym jeżeli symbol reprezentujący liczbę mniejszy poprzedza symbol liczby większej, to wchodzi on do sumy ze znakiem ujemnym (tzn. liczba reprezentowana przez ten symbol jest odejmowana od sumy zamiast być dodawany). Jednak nie każdy symbol bezpośrednio mniejszy może poprzedzać każdy symbol większy. Musi być przestrzegana zasada, że: I może poprzedzać tylko V i X, X tylko L i C, a C tylko D i M (dlatego np. liczby 999 nie zapisuje się jako IM). Przykładowo liczba zapisywana jako MCMXCIX = 1000 - 100 + 1000 - 10 + 100 - 1 + 10 = 1999, MM = 2000.

    Nie można na przykład zapisać liczby 1999 w postaci MIM, tylko jako MCMXCIX. Kierują tym dwie zasady:
Liczba rzymska składa się z wydzielonych fragmentów, które są równoznaczne z cyframi arabskimi. W naszym przykładzie takimi "cyfrowymi fragmentami" były:
M - 1000
CM - 900
XC - 90
IX - 9
    Czterysta, czterdzieści i cztery mają analogiczne budowy: CD, LX, IV. To samo dotyczy wszystkich innych liczb tego typu (np. VII, LXX, DCC).


Wpisz liczbę z przedziału 1-3999:

 

Twoja liczba to:

 

CZYLI SKLEJAMY WG WZORU

I -1 XX -20 CC -200
II -2 XXX -30 CCC -300
III -3 XL -40 CD -400
IV -4 L -50 D -500
V -5 LX -60 DC -600
VI -6 LXX -70 DCC -700
VII -7 LXXX -80 DCCC -800
VIII -8 XC -90 CM -900
IX -9 C -100 M -1000
X -10        

 

Milej zabawy....

Niedługo postaram się  dołożyć tutaj trochę ćwiczeń.

Dzisiejsza data :